Algemene voorwaarden


Versie 1 juni 2023

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1 Vos Gym Amsterdam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Vos Gym Amsterdam gevestigd aan de Van Slingelandtstraat 33A 1051 CG Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61342726;

1.2 overeenkomst: de overeenkomst tussen Vos Gym Amsterdam en het lid;

1.3 lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vos Gym Amsterdam;

1.4 training: de (personal) trainingssessie, groepsles of (kick)boks les die door Vos Gym Amsterdam in de sportschol of digitaal wordt verzorgd;

1.5 trainer: de natuurlijke persoon die namens Vos Gym Amsterdam de training geeft;

1.6 sportschool: de sportschool van Vos Gym Amsterdam;

1.7 website: de website www.vosgymamsterdam.com die door Vos Gym Amsterdam wordt beheerd;

1.8 (aanmeldings)app: de app die door Vos Gym Amsterdam wordt beheerd en wordt gevuld met hettrainingsaanbod.

2 Algemeen

2.1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Vos Gym Amsterdam en het lid.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Vos Gym Amsterdam vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Vos Gym Amsterdam heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij het lid akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

3 Aanbod

3.1 Het aanbod van Vos Gym Amsterdam is vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Vos Gym Amsterdam niet.
3.4 Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

3.5 Vos Gym Amsterdam kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a) het lid het schriftelijke inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en aan Vos Gym Amsterdam heeft geretourneerd, of

b) het lid zich online via de website heeft ingeschreven.

4.2 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Vos Gym Amsterdam na ontvangst van de inschrijving het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingse- mail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Vos Gym Amsterdam.

4.3 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4.4 Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het lid ter hand gesteld.

4.5 Middels het aangaan van een overeenkomst met Vos Gym Amsterdam gaat het lid ermee akkoord dat Vos Gym Amsterdam foto’s van het lid maakt op het moment dat het lid gebruik maakt van een van de diensten van Vos Gym Amsterdam en deze foto’s plaatst op Facebook en/of op Instagram, zie ook artikel 5 van het privacy beleid van Vos Gym Amsterdam.

5 Herroepingsrecht

5.1 Het lid die via de website een overeenkomst met Vos Gym Amsterdam heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd van 14 dagen geldt niet voor inschrijving via het met de hand getekende inschrijvingsformulier.

5.2 Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan Vos Gym Amsterdam kenbaar te maken.

5.3 Vos Gym Amsterdam zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde maandelijkse lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.

6 Looptijd van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst (abonnement) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2 Het lid kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk via het e- mailadres info@vosgymamsterdam.com te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

6.3 Bij de aankoop van een rittenkaart wordt duidelijk gecommuniceerd hoe lang de kaart geldig is. Deze overeenkomst is voor een bepaalde tijd.

7 Toegang tot de sportschool

7.1 Het is Vos Gym Amsterdam toegestaan het lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen indien:

a) het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de sportschool toe te laten;

b) het lid een betalingsachterstand heeft;

c) het lid onder invloed is van drank en/of drugs;

d) het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld indien het lid zich schuldig maakt aan wangedrag.

7.2 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

8 Openingstijden

8.1 Het lid heeft toegang tot de sportschool gedurende de openingstijden van de sportschool. De openingstijden staan op de website en aanmeldingsapp. Vos Gym Amsterdam heeft het recht haar openingstijden aan te passen.

8.2 Tijdens officieel erkende feestdagen kan Vos Gym Amsterdam besluiten dat de sportschool gesloten is.

8.3 Vos Gym Amsterdam kan besluiten dat de sportschool tijdelijk wordt gesloten, mindering van het abonnementsgeld wordt naar rato verrekend.

9 Aan- en afmelden voor een groepsles en annulering groepsles of personal training

9.1 Via de app kunnen leden zich aan- en afmelden voor een groepsles.

9.2 Een lid kan zijn groepsles tot 8 uur voor aanvang van de les, annuleren middels de app.

9.3 In het geval van een rittenkaart en het lid niet verschijnt op zijn gereserveerde plek, zal de rit worden afgeschreven.

9.4 In het geval van een losse groepsles en het lid niet verschijnt op zijn gereserveerde plek, heeft Vos Gym Amsterdam het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen de kosten van de groepsles.

9.5 In het geval van een abonnement en het lid niet verschijnt op zijn gereserveerde plek, dan heeft Vos Gym Amsterdam het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen 10 euro.

9.6 Indien het lid een afspraak voor een personal training afzegt binnen 24 uur voor aanvang van de personal training of niet verschijnt, dan heeft Vos Gym Amsterdam het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen de vooraf afgesproken kosten van de personal training.

9.7 In het geval van een calamiteit kan Vos Gym Amsterdam besluiten geen annuleringskosten in rekening te brengen.

10 Annulering van een training door Vos Gym Amsterdam

10.1 Vos Gym Amsterdam heeft het recht een training te annuleren. Een training kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de training zijn of indien er sprake is van overmacht, zie artikel 17.2.

10.2 Vos Gym Amsterdam tracht het lid die zou deelnemen aan de training zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van een training.

11 Verplichtingen van het lid en huisregels

11.1 Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Vos Gym Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

11.2 De gegevens en informatie die het lid aan Vos Gym Amsterdam verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

11.3 Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan Vos Gym Amsterdam door te geven.

11.4 Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

11.5 Indien het lid in de sportschool traint, dan dient het lid sportschoenen te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt worden voor buiten.

11.6 Het is het lid verboden andere leden van Vos Gym Amsterdam lastig te vallen of (seksueel) te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.

11.7 Het gebruik van een mobiele telefoon in de ruimtes in de sportschool waar getraind wordt is niet toegestaan.

11.8 Het lid is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportschool, de daarin aanwezige fitnessapparatuur en overige zaken, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.

11.9 Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.

12 De training

12.1 Het lid is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen.

12.2 Het lid dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training zelf te melden aan de trainer.

12.3 Het lid verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen. Indien het lid hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

12.4 Het lid dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

12.5 Indien het lid zich niet geschikt acht voor de training, dan dient het lid dat direct aan de trainer te melden.

12.6 Het lid is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van fitnessapparatuur blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vos Gym Amsterdam.

12.7 Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

12.8 Als het lid zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Vos Gym Amsterdam bevoegd de training te staken of het lid de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Vos Gym Amsterdam op vergoeding van eventuele schade.

13 Tarieven

13.1 Vos Gym Amsterdam heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

13.2 Het lid wordt minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging per drukwerk, what’s app of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.

14 Betaling

14.1 Bij inschrijving vindt de betaling van de lopende maand plaats. Deze eerste betaling wordt naar rato berekend. Het abonnement zal ingaan op de 1e van de volgende maand. Voorbeeld: als een lid zich inschrijft op 8 januari, dan betaalt hij op 8 januari voor 8 t/m 31 januari (naar rato). Het abonnement zal ingaan vanaf 1 februari.

14.2 De volgende betalingen dienen voorafgaand aan de komende maand te geschieden, door middel van een automatische incasso, overschrijving of contante betaling.

14.3 Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, of betaalt het lid zijn contributie niet via overschrijving of contante betaling, dan stuurt Vos Gym Amsterdam het lid een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan Vos Gym Amsterdam de vordering uit handen geven.

14.4 Indien de annuleringskosten na de betalingstermijn van de eerste factuur niet worden betaald, stuur Vos Gym Amsterdam een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan Vos Gym Amsterdam de vordering uit handen geven.

14.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

14.6 Iedere betaling door het lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

15 Ontbinding en opschorting

15.1 Vos Gym Amsterdam is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.

15.2 Voorts is Vos Gym Amsterdam bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16 Aansprakelijkheid

16.1 Vos Gym Amsterdam kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.2;b. enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

16.2 Vos Gym Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vos Gym Amsterdam is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.3 Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van fitnessapparatuur in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool. Vos Gym Amsterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door Vos Gym Amsterdam gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van fitnessapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van fitnessapparatuur komen geheel voor rekening van het lid.

16.4 Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Vos Gym Amsterdam. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

16.5 Vos Gym Amsterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de training plaatsvindt en/of
in de sportschool.

16.6 Vos Gym Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.

16.7 Vos Gym Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens het lid voor indirecte of gevolgschade.

16.8 Indien Vos Gym Amsterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vos Gym Amsterdam beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vos Gym Amsterdam gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vos Gym Amsterdam beperkt tot het bedrag dat maandelijks aan het lid in rekening wordt gebracht.

17 Overmacht

17.1 Vos Gym Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Vos Gym Amsterdam geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

17.3 Indien er sprake is van overmacht blijft het lid aansprakelijk voor de verschuldigde abonnementskosten.

17.4 Indien er sprake is van overmacht kan Vos Gym Amsterdam besluiten om lessen digitaal aan te bieden in plaats van lessen in de sportschool.

18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2 Vos Gym Amsterdam verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid.

19. Intellectuele eigendom

19.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Vos Gym Amsterdam blijven bij Vos Gym Amsterdam berusten.

19.2 Het is zonder voorafgaande toestemming van Vos Gym Amsterdam niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen het lid en Vos Gym Amsterdam zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vos Gym Amsterdam gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Vos Gym Amsterdam zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.